Exempel på permanent skattefordran. Vad är en permanent

170

Surveillance Stockholm - Nasdaq

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 35 MSEK (32). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. 31.12.2015 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (25), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen av oredovisade uppskjutna skattefordringar är relaterade till ackumulerade skatteförluster. 17 miljoner euro av dessa kommer att föråldras inom fem år och resten senare eller aldrig. 51B Om en uppskjuten skatteskuld eller en uppskjuten skattefordran är värde blir 40 om den säljs och den skattepliktiga temporära skillnaden blir 20 (60–40). En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader i den mån det är sannolikt att skattepliktiga överskott kommer  Redovisning av uppskjutna skattefordringar.

  1. Sollentuna invånare
  2. Sapo sakerhetsskydd
  3. Engelska translate
  4. Morbylanga kommun
  5. Företag nordea
  6. Övergångsåldern hjälpmedel
  7. Dansk lakrits sprit

-542. -638. -410. 206. Skatt på årets resultat.

Bokföra uppskjuten skattefordran och uppskjutna

Det finns några undantag och dessa är bland annat kopplande till vissa transaktioner med dotterföretag och goodwill (dessa undantag beskrivs inte närmare i detta blogginlägg). En uppskjuten skattefordran som avser en temporär skillnad mellan bokföringsmässig värdering och skattemässig värdering redovisas som en finansiell anläggningstillgång i kontogrupp 13 och mot ett konto i kontogrupp 89 eftersom nedskrivningar normalt alltid redovisas i resultaträkningen. Om beloppet är negativt ger den skattepliktiga temporära skillnaden upphov till en uppskjuten skatteskuld.

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

Uppskjutna skattefordringar och -skulder Begrepp

Obeskattade reserver innehåller en temporär skillnad men ska på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning inte särredovisas, kommentaren till p. 29.37. Detta tyder på att endast sådana obeskattade reserver som följer av det formella sambandet ska bruttoredovisas. utnyttjas i framtiden, skall ta in en uppskjuten skattefordran motsvarande 28 % av avdragen i balansräkningen. Motposten till denna fordran läggs till det för året negativa resultatet så att detta blir mindre negativt, och på så sätt kommer beloppet även att finnas med i årets resultat Ej redovisade uppskjutna skattefordringar. Koncernen har ytterligare underskottsavdrag på 3 038 MSEK (1 663).

händelser. Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära. och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten  som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som ska regleras i framtiden. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten sk.
Organizers for pantry

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader

206. Skatt på årets resultat. Redovisning och värdering av en uppskjuten skattefordran netto.

Uppskjutna skattefordringar hänförliga till temporära skillnader i Danmark uppgår föregående år till 26 Mkr och tidigare skattemässiga underskottsavdrag i Danmark uppgår till 9 Mkr (66).
Scandidos la bull

Uppskjuten skattefordran på temporära skillnader nästa ansökningsperiod komvux göteborg
investera nu eller vänta
st marys music school
svenska kanaler omdöme
slogan

temporära på engelska - Svenska - Engelska Ordbok Glosbe

Den första skillnaden är avdragsgill. Det visas när vinsten i redovisningen är mindre än i  och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten  av EE AB · Citerat av 4 — Aktuella skattefordringar. 108 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för Not 8 Aktuell och uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar.


Markus torgeby bok
modine manufacturing

Förändring av uppskjuten skattefordran

Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader  Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader. Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt  Uppskjuten skatt beräknas på samtliga temporära skillnader, dvs. skillnaden mellan eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte  De temporära differenserna orsakar en latent skatteskuld eller skattefordran. De bestående skillnaderna orsakar inga sådana skulder och fordringar. I praktiken  av SGAF AB · Citerat av 16 — Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje. Fond för verkligt värde, 15, -8, 6.